Agenda ledenvergadering 12 september 2019

Ledenvergadering 12 september 2019, 20:45 uur, kantine NKVV
▪ Opening
▪ Notulen algemene ledenvergadering 2018
▪ Mededelingen

 • Stand van zaken terrein
 • Plannen voor de velden
 • AVG jeugd
 • AVG senioren
 • Loterij
 • Kantinebeheer
  ▪ Jaarverslag 2018-2019 secretaris
  ▪ Jaarverslag 2018-2019 jeugdsecretaris
  ▪ Financieel verslag 2018-2019 penningmeester
  ▪ Verslag kascommissie + goedkeuring
  ▪ Begroting seizoen 2019-2020
  Pauze
  ▪ Bestuursverkiezing
  Viola Kruithof herkiesbaar
  Jelle vd Wetering kiesbaar
  Klaas Veldhuis kiesbaar
  ▪ Verkiezing en vaststellen kascommissie
  ▪ Jubilaris en afscheid
  ▪ Rondvraag
  ▪ Sluiting