Privacybeleid

Privacy beleid voetbalclub N.K.V.V.


Voetbalvereniging N.K.V.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
    persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
    respecteren.

Als Voetbalvereniging N.K.V.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@nkvv.nl

Verwerking van persoonsgegevens

In het verwerkingsregister staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en bewaren en voor welk doel wij deze gegevens gebruiken. Daarnaast worden er bij Voetbalvereniging N.K.V.V. foto’s van wedstrijden op ons sportpark gemaakt. Deze foto’s plaatsen wij bij wedstrijdverslagen op onze website. De berichten van onze website worden gedeeld via onze sociale media accounts.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in het verwerkingsregister beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van Sportlink voor onze ledenadministratie en uw inschrijving bij de KNVB. Met Sportlink hebben we een zogenaamde
verwerkingsovereenkomst afgesloten. Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Privacy beleid voetbalclub N.K.V.V.
Bijgewerkt maart 2021


Vragen: Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens Bestuur NKVV: info@nkvv.nl