Agenda Ledenvergadering 2023

Donderdag 14 september 2023 is er voor alle leden van NKVV de jaarlijkse ledenvergadering. Inloop is mogelijk vanaf 20:00 uur, waarna de vergadering zal starten om 20:30 uur. Graag zien we veel van onze leden verschijnen op 14 september 2023 in onze kantine aan de Nassaustraat!

Met sportieve groet, Bestuur NKVV

Agenda Ledenvergadering 14-09-2023:

• Opening

• Notulen algemene ledenvergadering 2021

• Mededelingen

• Jaarverslag 2022-2023 secretaris

• Jaarverslag 2022-2023 jeugdsecretaris

• Financieel verslag 2022-2023 penningmeester

• Verslag kascommissie + goedkeuring

• Begroting seizoen 2022-2023

o Pauze

• Bestuur bezetting

– Tom Hilbink, aftredend en niet herkiesbaar

– Sanne Staal, toetredend

• Bezetting trainers/leiders

• Commissies

• Verkiezing en vaststellen kascommissie + reserve

• Jubilarissen

• Rondvraag

• Sluiting